PRIZNANJA ZA NAJBOLJŠE INOVACIJE 2024

PRIJAVNI OBRAZEC INOVACIJE GZS 2024

Za izpolnitev obrazca boste potrebovali podatke o tehnični rešitvi, zaščiti intelektualne lastnine, gospodarskih učinkih (prihodki, dobiček) in podatke o okoljskem/trajnostnem učinku inovacije. Predlagamo, da ga izpolnite v sodelovanju z vašimi sodelavci, ki imajo potrebne podatke (služba za razvoj, komerciala, finančno-računovodska služba, idr).

Ker je število znakov omejeno, lahko dodatno gradivo, kot so fotografije, tabele, grafi… dodate pod priloge na koncu obrazca.

Opisi pišite v 3. osebi.

OSNOVNI PODATKI O INOVACIJI

(obrazložitev TRL na tej povezavi)

Izziv, ki ga inovacija rešuje

  • Opis izziva/problema, ki ga inovacija rešuje,
  • Kakšna je razsežnost inovacije
  • Stanje na področju inovacije
  • Opredelite razsežnost/ področje, ki ga inovacija naslavlja. Ali gre za rešitve oziroma izzive znotraj podjetja, lokalne skupnosti, nivoju države, mednarodno.

Opis inovacije. Kakšna je vaša rešitev in kakšno novo vrednost inovacija ustvarja?

  • Podroben opis inovacije. Jasno je opisano na kakšen način inovacija rešuje izpostavljen izziv/problem in katere ključne lastnosti oz. funkcije izdelka/storitve/rešitve so izboljšane.
  • Dodajte podatek ali ali gre za STALNO, PREBOJNO ali DISRUPTIVNO INOVACIJO, ter na katero področje inovacija naslavlja (8. člen pravilnika).
  • Jasno so opisani in posredni in neposredni konkurenti na področju predlagane inovacije.
  • Inovacijska ekipa: Inovacija je bila razvita z multidisciplinarno ekipo, pri razvoju ste sodelovali s strokovnjaki iz razvojno-raziskovalnih organizacij, drugih gospodarskih organizacij
  • Zaščita inovacije Inovacija je zaščitena z mednarodnim patentom, z blagovno znamko v tujini, z modelom v tujini, z avtorsko pravico na mednarodnem nivoju, s slovenskim patentom (navedba konkretnega imena/številke), poslovno skrivnostjo. V primeru, da inovacija nima širše priznane zaščite, pojasnite vaše vzvode in razloge za to odločitev. V primeru smiselne razlage, prijavitelj pri tej vsebini, ne izgublja točk pri ocenjevanju.

Gospodarski učinki inovacije (v primeru družbene inovacije – širši družbeni učinki)

  • Opišite trenutne finančne učinke na vašo organizacijo, ter kakšna je bila strategija doseganja le teh.
  • Predstavite oceno za prihodnost (v % rasti ali v EUR) ter strategijo doseganja finančnih in drugih gospodarskih učinkov. Predstavite vpliv inovacije na morebitno znižanje stroškov, povečanje prihodkov, dobička ali dodane vrednosti.
  • Kakšna je vrednost vlaganj v razvoj inovacije (lahko opisno, % ali v EUR).
  • Jasno opišite kdo so ciljne skupine kupcev oz. končni uporabniki inovacije.
  • Opišite trg, ter opredelite vrednostno vaš tržni delež. V primeru, da gre za koristno uporabo in ne prodajo inovacije, je jasno opisan obseg oz. širina uporabe inovacije.

Trajnostni in okoljski učinki inovacije

  • Trajnostni učinki: Vpliv inovacije na podjetje, širšo družbo, okolje v katerem podjetje deluje. Ali inovacija ustvarja nova delovna mesta, oziroma prispeva k optimizaciji in bolj kvalitetnim delovnim mestom.
  • Opišite učinek na razvoj inovacijske kulture v podjetju, organizaciji, pri posameznikih, ter razvoj njihovih kompetenc, spodbujanje interdisciplinarnosti pri inoviranju, timsko delo, sodelovanje z uporabniki.
  • Opišite vpliv inovacije na okolje. Ali je pri snovanju inovacije uporabljen trajnostni vidik - Krožno gospodarstvo, učinkovita raba materialov, energije, emisije toplogrednih plinov, ravnanje z odpadki. Je že pri snovanju inovacije upoštevano krožna uporaba.
  • Kako inovacija spodbuja varčevanje, trajnost tako pri podjetju, kot uporabnikih.

Zakaj je inovacija edinstvena?

  • Predstavite najpomembnejše učinke, ki jih inovacija prinaša družbi.

OBVEZNE PRILOGE

5 fotografij inovacije - velikosti vsaj (1920x1080px). Format (jpeg, png, zip, rar), Velikost (10MB)

Video (ni obvezno, je zelo priporočljivo) – pošljite ga na elektronski naslov regijske zbornice.

Fotografija inovatorjev (z inovacijo) - velikosti vsaj (1920x1080px). Format (jpeg, png, zip, rar), Velikost (2MB)

Logotip prijavitelja. Format (jpeg, png, zip, rar), Velikost (2MB)

Podpisana izjava o pravilnosti podatkov v prijavi. Format (pdf, doc). Dodaj maksimalno 2 dokumenta


Podpisana izjava za objavo materialov v promocijske namene. Format (pdf, doc). Dodaj maksimalno 2 dokumenta


Dodatno gradivo (grafi, tabele, simulacije,...). Format (pdf, doc). Dodaj maksimalno 2 dokumenta


© GZS 2024. Vse pravice pridržane.